Atklātības ziņojums

SIA “D. Daņēvičas revidentu birojs” nav jāsagatavo atklātības ziņojums saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 33.1 panta prasībām. Ziņojums tiek sagatavots atbilstoši SIA Lettel mātes uzņēmuma Seameless Distribution AB auditoru prasībām, jo mātes uzņēmuma vērtspapīri ir iekļauti ES dalībvalstu regulētajā tirgū.

Atklātības ziņojums par gadu, kas noslēdzas 2014. gada 31. decembrī

Sabiedrības struktūra

SIA “D. Daņēvičas revidentu birojs” ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas dibināta 1999. gadā. Sabiedrības daļas pieder zvērinātai revidentei, ekonomikas doktorei Dagnijai Daņēvičai un ekonomikas maģistrei Inesei Danēvičai, kura ir ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) biedre.  SIA “D. Daņēvičas revidentu birojs” valdes locekle ir Dagnija Daņēviča. Sabiedrībai nav filiāļu.

Kvalitātes kontroles sistēma

Sabiedrība strādā atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem un Starptautiskajiem kvalitātes kontroles standartiem. Sabiedrībai ir izstrādāta Revīzijas rokasgrāmata, kas regulāri tiek atjaunota.

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija veic revīziju kvalitātes kontroles pārbaudes. Sabiedrība pārbaudi veiksmīgi izgājusi 2010. gadā, nākamā pārbaude gaidāma 2015. gada novembrī.

Revidētās komercsabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti ES dalībvalstu regulētajā tirgū

Pārskata gadā, kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī SIA “D.Daņēvičas revidentu birojs” nav sniegusi finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumus komercsabiedrībām, kuru vērtspapīri ir iekļauti ES dalībvalstu regulētajā tirgū.

Neatkarība

Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma “Par zvērinātiem revidentiem” un Profesionālo grāmatvežu  ētikas kodeksa normām sabiedrība ir izstrādājusi savu neatkarības nodrošināšanas politiku. Šī politika ietver  regulāru apmācību profesionālās ētikas jomā, atbildību par normu ievērošanu, ka paredzēta darba līgumos, kā arī rakstiskus neatkarības apliecinājumus.

Kvalifikācija

Sabiedrības darbiniekiem tiek nodrošināta apmācību programma, atbilstoši pašnovērtējumam un atbildīgās zvērinātās revidentes vērtējumam.

Finanšu rādītāji

Finanšu gads

2013.g.

2014.g.

Neto apgrozījums (EUR), t.sk.

75 002

77 241

Finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumi

62 923

64 727

Radniecīgie pakalpojumi un konsultācijas

12 079

12 514

Bilances aktīvu kopsumma gada beigās (EUR)

34 853

40 776

 

Atlīdzības politika

Darbinieku atalgojums tiek noteikts vērtējot viņu zināšanas, profesionālo pieredzi, rūpību. Šāda atalgojuma politika veicina darbinieku profesionālo izaugsmi.

 

SIA “D. Daņēvičas revidentu birojs” valdes locekle

Dagnija Daņēviča

Rīgā, 2015. gada 21. septembrī

 

 

Kontakti

D.Daņēvičas revidentu birojs SIA
e-pasts: dagnija@danevicasbirojs.lv
telefons (fakss): +371 67284527
mobilais telefons: +371 29231299

Juridiskā un korespondences adrese:
Tērbatas iela 6/8-75, Rīga, LV-1050
Biroja adrese: Elizabetes iela 2 - 421. kab., Rīga